Wie zijn we en waar staan we voor?


Navitas Energie erkende cvso brengt burgers en lokale organisaties samen die investeren in hernieuwbare energieprojecten. Wij willen met zijn allen minder gas, olie, en steenkool gebruiken. Dat is goed voor het klimaat, goed voor het milieu en ook goed voor onze portemonnee. Door samen onze eigen lokale propere energie op te wekken dragen we bij tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. En worden we meteen ook minder afhankelijk van internationale fossiele brandstoffen als olie en gas.


We zijn een coöperatieve vennootschap (cv). Onze economische activiteiten dienen om ecologische en sociale doelstellingen te realiseren. Door de burgers van onze regio te mee te laten investeren in hernieuwbare energie, vloeien de winsten immers terug naar de lokale economie. We zijn ook een sociale onderneming (so). Een deel van onze winst zal een maatschappelijk doel dienen.


Missie


Navitas heeft als missie een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Wij zetten ons met alle coöperanten in voor een klimaatneutrale regio die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. We willen zowel de energiebehoefte verminderen als de energie die onze streek nodig heeft opwekken aan de hand van eigen installaties die werken met hernieuwbare energiebronnen: zon, wind en water.


Een deel van de te verwachten winst zal Navitas Energie uitkeren als dividend, maximum is dat 6%. Een ander deel wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten waarmee we andere organisaties of groepen helpen om minder energie te verbruiken of hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.


Zowel burgers als kleine en middelgrote ondernemingen als lokale overheden kunnen lid worden door een aandeel te kopen. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.


Waarden


De naam NAVITAS betekent ENERGIE (ijverig, naarstig).


Bovendien verwijst de V van Ventus naar wind, de I van Ignus naar zon, de T naar de aarde (aardwarmte maar ook het zorg dragen voor onze planeet) en de A staat voor Aqua, water.

Dit zijn de energiebronnen die we willen aanspreken. En VITA betekent leven.


Navitas toetst haar werking af aan de volgende waarden:

  • duurzaam: zowel in onze werking als in de projecten die we realiseren
  • transparantie: ten opzichte van onze leden en alle partners waarmee we samenwerken
  • participatie: dat behoort tot de kern van het co-operatieve gedachtengoed
  • gelijkwaardigheid: elke burger moet de mogelijkheid hebben om deel te nemen
  • lokaal: de baten vloeien terug naar de lokale gemeenschap


Navitas onderschrijft eveneens de 7 ICA-principes (International Cooperative Alliance).


1. Vrijwillig en open lidmaatschap

Iedereen die wil, kan en mag aandeelhouder worden door minstens één aandeel te kopen. En wie - om welke reden dan ook wil uitstappen - kan dit. Er zijn enkele uitzonderingen en beperkingen, die vind je in onze statuten en intern reglement.

 

2. Democratische controle door de leden

Coöperaties zijn democratische organisaties die worden gecontroleerd door hun aandeelhouders of coöperanten. Aandeelhouders nemen actief deel aan het bepalen van hun beleid en het nemen van beslissingen. Zo verkiezen ze op de jaarlijkse algemene vergadering het bestuursorgaan dat zorgt voor de dagelijkse leiding. Dit bestuursorgaan legt op zijn beurt dan weer verantwoording af aan zijn leden. Over de verdeling van de winst beslissen de aandeelhouders, net als over alle belangrijke strategische beslissingen. Hier geldt het principe: 1 stem per aandeelhouder.

 

3. Economische participatie door de leden

Als de coöperatie succesvolle projecten uitvoert, komt dit financieel ten goede aan alle aandeelhouders.

 

4. Autonomie en onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van bedrijven, belangenverenigingen, politieke partijen of eender welke organisatie. In al onze acties zorgen we ervoor dat we onze autonomie bewaren en dat de democratische controle door de leden gewaarborgd blijft.


5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

We streven ernaar om helder en pro-actief te communiceren over onze activiteiten en over het grotere belang dat onze organisatie dient. We hopen hiermee ook heel wat mensen te inspireren.

 

6. Samenwerking tussen coöperaties

We werken samen met andere hernieuwbare energiecoöperaties en met andere coöperaties die onze missie onderschrijven.

 

7. Aandacht voor de gemeenschap

Wij werken aan de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap. Door ook te werken aan projecten rond energie-armoede willen we een concrete bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze regio.


Samen staan we sterker

Navitas is lid van REScoop Vlaanderen, de koepel van coöperatieve vennootschappen die
werken rond hernieuwbare energie in Vlaanderen. (https://www.rescoopv.be/).
Ook in Wallonië hebben de REScoops zich gebundeld in een koepelvereniging.
(https://www.rescoop-wallonie.be/)

REScoop Vlaanderen en REScoop Wallonië zijn allebei lid van REScoop Europa
(https://www.rescoop.eu/).Bestuursorgaan


Daan Curvers
Joon De Cock

Sien Luyten

Jeroen Spapen
Bart Verest

Projectgroepen - vrijwilligers


Navitas Energie draait uitsluitend op vrijwilligers met hetzelfde doel: de hernieuwbare energietransitie versnellen. Wij hebben ons praktisch georganiseerd in projectgroepen:
- Zon

- Wind

- Waterkracht

- Communicatie

- Denktank


Voel je het kriebelen om ook bij te dragen aan die energietransitie?

Dan vind je hier zeker de formule om je steentje bij te dragen.